Tjänster

Säkerhetsskydd

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Utgångspunkten är skyddet av Sveriges säkerhet och med det menas det allra mest skyddsvärda.

 

Den nya Säkerhetsskyddslagen innebär att företag och organisationer får ett utökat ansvar för att analysera förekomsten av säkerhetskänslig verksamhet och om de hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Nya krav har även tillkommit avseende klassificering av information. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (tidigare kallat hemliga) ska delas in i fyra säkerhetsskyddsklasser.

 

Det första steget är att göra en verksamhetsanalys för att utreda om verksamheten berörs av säkerhetsskyddslagstiftningen, om svaret är ja är nästa steg en säkerhetsskyddsanalys för att utreda vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Viktigt är också att om verksamheten berörs av lagstiftningen är det ett lagkrav att berörd personal får utbildning i säkerhetsskydd.

 

Utbildning och konsultation tex inom:

• Innehållet i den nya säkerhetsskyddslagstiftningen

• Genomförande av säkerhetsskyddskrav

• Säkerhetsskyddanalys

• Säkerhetsskyddsplan

• Säkerhetsprövningsintervju

                                                                                                                                             Infoblad Säkerhetsskydd

 

Hot och våld

Hot och våld är något som allt fler människor och verksamheter upplever som ett reellt problem i arbetslivet. Även om verksamheten inte har drabbats är det ett lagkrav att verksamheten ska ha en förberedelse och rutiner för hur man hanterar sådana situationer.

Ett väl genomtänkt förebyggande arbete och rutiner som är kända av alla är också nödvändigt för att minska risken för en skarp situation, men också för att kunna hantera den så bra som möjligt om den ändå skulle inträffa.

Kunskap om konflikthantering och rätt bemötande är avgörande. Vad ska man göra/inte göra, hur ska man uttrycka sig, vad ska man inte säga? Vilka skyldigheter och juridiska befogenheter har man för sitt agerande och hur tar man hand om personalen efter en incident?

 

Utbildning tex inom:

• Hantera hot och våld, före under efter

• Konflikthantering

• Konflikthanterande kommunikation och samtalsteknik

• Juridiska befogenheter - vad får man göra?

 

Konsultation tex inom;

• Framtagning av åtgärdsplaner, checklistor och rutiner för hot och våldssituationer

• På plats bedömning av lokalers utformande avseende möblering tekniskt/fysiskt skydd samt

  byggnadstekniskt skydd.

 

Artikel i tidningen Chef:

Var tredje chef har blivit hotad på jobbet

Kamerabevakning

Vad gäller när du ska bedriva kamerabevakning? Vem behöver tillstånd och vika regler är det man måste ta i beaktande?

 

Om du ska bedriva kamerabevakning är det viktigt att känna till vad den nya kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär och vilka krav de ställer på din verksamhet.

Vilka förändringar gäller jämfört med tidigare lagstiftning och vad är bakgrunden till dessa. Viktig kunskap oavsett vilken roll du har om på något sätt ska hantera kamerabevakning.

 

Utbildning och konsultation tex inom:

• Kamerabevakningslagen

• Dataskyddsförordningen

• Kamerabevakning som skyddsåtgärd

Riskanalys och riskhantering

Hot och risker är något alla verksamheter ställs inför. Att identifiera och hantera dessa risker är en förutsättning för en lönsam och effektiv riskhantering.

 

En genomtänkt och kvalitativ riskhanteringsprocess krävs för tillväxt och konkurrens, men också i många fall för att säkerställa laguppfyllnad.

 

Förståelse hos både personal och ledning, om vikten av att genomföra riskanalyser är en central faktor för att uppnå ovanstående. Dessutom skapar det en bättre förståelse om den egna verksamheten, den omvärld den verkar i och höjer den generella säkerhetsmedvetenheten.

 

Utbildning och konsultation tex inom:

• Riskanalysmetoder

• Genomförande av riskanalys

• Riskhanteringsbegreppet

• Effektiv riskhantering

• Framtagande av åtgärdsplaner, rutiner, checklistor, kopplat till resultat av riskanalys.

 

 

Krishantering

En kris kan komma väldigt plötsligt men den kan också vara smygande och inte alls vara så tydlig till en början. Oavsett typ av kris är det viktigt att på ett tidigt stadium känna igen signaler på att något avviker från det normala. Det kan vara helt avgörande för hur väl man lyckas med sin hantering. Inte sällan är det inte själva krisen som avgör hur väl man lyckas utan hur man har hanterat den. Att ha inövade rutiner, en genomtänkt organisation, utarbetade kommunikations och krisplaner är nyckelfaktorer för att en verksamhets ska lyckas med sin krishantering

Arbetsgivaren är också enligt lag ansvarig för att det finns rutiner för krishantering och för att ta hand om drabbad personal.

 

Utbildning och konsultation tex inom:

• Olika typer av kriser

• Effektiv krishantering

• Framtagande och genomgång av krisplan

• Mänskliga reaktioner

 

 

 

Skyddsåtgärder

Vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas beror på nivån av risk samt syfte med åtgärden. Det fysiska skyddet är det som försvårar ett intrång eller åtkomst till skyddsvärd egendom. Larm gör det inte svårare men ger en tidig detektering och varning. För att uppnå optimal effekt på skyddet krävs både en genomtänkt planering av vilka skyddsåtgärder som ska vidtas men också kännedom om vilka krav som ställs och vad dessa innebär. Utgångspunkten för dessa krav rörande det fysiska och elektroniska skyddet är oftast SSF normer.

 

Utbildning och konsultation tex inom:

• SSF 200 (Fysiskt skydd)

• SSF 130 (Inbrottslarm)

• Planering  och kombinering av rätt skyddsåtgärder för att hantera verksamhetens risker.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKTA OSS

Ancoris Security ©